طراحی سایت

(علوم تجربی)

طراحی سایت


(علوم تجربی)
 
بوی باران بوی سبزه بوی خاک برگهای شسته باران خورده پاک ... نرم نرمک میرسداینک بهار خوشبحال روزگار
نوشته شده در تاريخ 90/05/23 توسط  محمدصادق

فصل اول

مقایسه کنید صفحه 5:

شباهت : ذره ای پنداشتن اتم ، خنثی بودن اتم  و جود بار های مثبت و منفی برابر در اتم .

تفاوت : وجود بار های مثبت در اتم ، وجود فضای خالی در اتم ، تمر کز جرم در هسته اتم در مدل اتمی رادرفورد .

مقایسه کنید صفحه 5:

 شباهت : هسته دار بودن اتم ، وجود بار های مثبت در هسته اتم ، وجود فضای خالی در اتم ، تمر کز جرم در هسته اتم .

تفاوت حرکت الکترون ها در اطراف هسته و وجود مدار هایی با قطر متفاوت در مدل اتمی بور .

فکر کنید صفحه 7:

1- به ترتبیب از راست به چپ:

تعداد الکترون : 4      3        2

تعداد   پروتون: 4      3        2

تعداد   نوترون: 5      4        2

2- عدد اتمی: 4      3        2

3-عدد جرمی: 9      7        4

4- سنگین تر : مدل اتمی سمت راست زیرا عدد جرمی (مجموع تعداد پروتون  و نوترون های) آن بیش تر است.

رسم کنید صفحه 8:

 

 مشاهده کنید صفحه 10:

از سمت راست به چپ: مس ، کروم ، آرگون ، گوگرد ؛سدیم

مقایسه کنید صفحه 11:

1- هرسه دارای یک الکترون و یک پروتون هستند

2- تعداد نوترون ها  در آن ها با هم متفاوت است. به ترتیب از راست به چپ 2 ،1 ، 0 نوترون دارند.

3- با توجه به این که تعداد پروتون ها ( عدد اتمی ) در هرسه یکسان است هرسه اتم هیدروژن می باشند.

4- عدد اتمی هرسه یک و عدد جرمی آنها به ترتیب از راست به چپ 1،2،3 می باشد.

5-  H ۳۱  H ۲۱   H ۳۱  

6- هرسه اتم در خانه شماره یک قرار می گیرند.

فکر کنید صفحه 11:

1- عدد پایین نشان دهنده عدد اتمی ( تعداد پروتون ها ) و عدد بالا نشان دهنده عدد جرمی ( مجموع تعداد پروتون ها و نوترون ها)  می باشد.

این سه اتم دارای عدد اتمی یکسان می باشند اما در تعداد نوترون ها  با هم تفاوت دارند، پس ایزوتوپ یکدیگرند

2- ایزوتوپی که کوچکترین عدد جرمی (16) را دارد سبکترین ایزوتوپ است.

3- اکسیژن با عدد جرمی 16 فراوان تر از بقیه می باشد.

فصل دوم:

رسم کنید صفحه 16:

 

 کاربرد نمادهایی شیمیایی در نمایش عنصر ها و اتم ها یا مولکول ها سازنده آن ها و ترکیبات شیمیایی در مقایسه با نماد های دالتون ساده تر و آسان تر است . و به خاطر سپردن نماد های دالتون دشوار و رسم آن جاگیر  است.

محاسبه کنید صفحه ۱۷:

فرمول شیمیایی

CH4

C6H12O6

HCl

NO2

تعداد کل اتم

5

24

2

3

تعداد عناصر سازنده

2

3

2

2

نام عناصر سازنده

کربن

هیدروژن

کربن

هیدروژن

اکسیژن

هیدروژن

کلر

نیتروژن

اکسیژن

تعداد اتم های هر عنصر

C:1

H:4

C:12 H:6

O:6

H:1

Cl:1

N:1

O:2

مقایسه کنید صفحه 19:

ردیف

تعداد پروتون

تعداد الکترون

تعداد پروتون منهای الکترون

1

3

3

0

2

3

2

1+

3

9

9

0

4

9

10

1-

1- مدل شماره 1 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر است و یک اتم خنثی  را نشان می دهد ، مدل شماره 2 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر نیست.بنابر این خنثی به شمار نمی رود .

2- مدل شماره 3 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر است و یک اتم خنثی  را نشان می دهد ، مدل شماره 4 تعداد الکترون و پروتون های آن برابر نیست.بنابر این خنثی به شمار نمی رود .

3- مدل 2و 4 یون  می باشند مدل 2 یون مثبت و مدل 4 یون منفی را نشان می دهد.

فکر کنید صفحه 21:

بله، این نیروها میان هر یون مثبت سدیم و یون های منفی کلر که آن ها را محاصره کرده اند وجود داردو برای هر یون منفی کلر نیز همین نیرو ها وجود دارد.

آزمایش کنید صفحه 21:

1- آب مقطر رسانایی جریان برق نیست و با قرار دادن دو الکترود درون آن لامپ روشن نمی شود و هیچ گازی هم آزاد نمی شود.

2- آب معمولی با توجه به مقدار نمکهای محلول موجود درآن ممکن است با قرار دادن دو الکترود درون آن لامپ روشن شود و گاز هایی در اطراف الکترود ها آزاد شود.و  در صورت روشن نشدن لامپ با افزایش ولتاژ  لامپ روشن و آزاد شدن گاز قابل محسوس تر شود.

3- افزودن نمک خوراکی یا هر ترکیب یونی محلول در آب سبب جدا شدن یون ها می شود که جابه جایی یون ها سبب هدایت جریان الکتریکی و روشن شدن لامپ می گردد.

3- هر ترکیب شیمیایی که به حالت مذاب یا محلول در آب به یون ها تفکیک شود رسانای جریا ن برق است و می تواند به عنوان الکترولیت به کار رود.

4- هرچه مقدار یون های موجود در محلول الکترولیت بیش تر باشد جریان برق بهتر هدایت می شود و لامپ موجود نور را با شدت بیشتری تولید می کند.(البته اضافه کردن نمک تا مقدار معینی ، شدت نور  لامپ را افزایش می یابد پس از آن اضافه کردن نمک تاثیری در هدایت جریان و شدت نور لامپ ندارد.)

 5- موادی که به صورت مولکولی حل می شوند رسانای جریان برق نیستند مانند الکل و شکر  و جامد های  یونی ، اسید ها و باز ها مانند سرکه ، آبلیمو و جوش شیرین  رسانای جریان برق هستند.

6- نمک ها ترکیبات یونی هستند که حل شدن آن ها سبب جدا شدن یون ها  می گردد و جابه جایی یون ها سبب عبور جریان می گردد بنابر این هرجه انحلال پذیری نمک بیش تر باشد الکترولیت بهتری است و هرنمکی که میزان انحلال پذیری آن بسیار کم و نامحلول باشد اکترولیت  به شمار نمی رود.مانند کلسیم کربنات (آهک ) و کلسیم سولفات (گچ)

آزمایش کنید صفحه 22:

1- باز ها کاغذ لیتموس قرمز را آبی و اسید ها کاغذ لیتموس آبی را قرمز می کنند.

افشره ی کیوی ف پرتقال ، سیب ، گوجه فرنگی ، قرص آسپرین ، اسید باتری و نوشابه گاز دار اسید هستنند.

جوش شیرین ، صابون ، مایع سفید کننده ، مایع ظرف شویی و شامپو خاصیت بازی دارد.

2- با دمیدن هوای بازدم سبب حل شدن گاز کربن دی اکسید موجود در بازدم شده و آب خاصیت اسیدی پیدا کرده و برمو تیمول بلو در محیط اسیدی به رنگ زرد در می آید.

3- فنول فتالئین در محیط بازی ارغوانی یا صورتی است و در محیط های خنثی و اسیدی بی رنگ است با افزودن هیدرواکسید سدیم به هیدرو کلریک اسید کم کم اسید خنثی شده و سرانجام با اضافه کردن هیدرو اکسید محیط کمی بازی شده و رنگ محیط کمی صورتی شده که با اضافه کردن کمی اسید محیط خنثی می شود.

4- در واکنش فلز ها با اسید ها گاز هیدروژن آزاد می شود که با نزدیک کردن شعله کبریت می سوزد و شعله آبی به وجود می آورد.

5- از واکنش پوسته آهکی تخم مرغ با اسید گاز کربن دی اکسید آزاد می شود که می تواند شعله کبریت را خاموش کند.

+ نوش 

 

+  

فصل 3

فکر کنید صفحه 27:

1- در سنگ های رسوبی امکان تشکیل فسیل و حفظ آن زیاداست 2- لایه لایه بودن سنگ های رسوبی حاکی از عوض شدن شرایط رسوبگذاری است3- نوع سنگ رسوبی می تواند نشان دهنده محیط رسوبی باشد. مانند ماسه سنگ (اعماق کم آب) سنگ های رستی (اعماق زیاد) سنگهای تبخیری مانند گچ و نمک ( آب و هوای گرم و خشک)4- سنگ های آذرین به دلیل  گرمای زیاد اولیه  آثار حیاتی از بین می رود و سنگ های دگرگونی به علت گرما و فشار زیاد معمولا فاقد فسیل اند.

فکرکنید صفحه 28:

دور ماندن از تجزیه کنندگان و عوامل مخرب طبیعی و عوامل فرسایشی مانند آب ، هوا گرما و ... موجب می شود بدن کاملا یا قسمتی از آن حفظ شود و تبدیل به فسیل شوند.

فکر کنید صفحه 30:

1- نوع جانور ، نحوه حرکت و سرعت جانور ، اندازه (بزرگی یا کوچکی) جثه جانور و تا حدودی به نوع تغذیه جانور پی برد.

2- نشانگر آب و هوای گرم  و مرطوب جنگلی است که بر اثر عوامل مختلفی چنین جنگل هایی در زیر رسوبات مدفون شده و تشکیلات زغال سنگی را به وجود آورده است.

3- در محیط های کم عمق دریا ها با  تنوع جاندارانی که دارند و فراوانی جانوران دریایی در این مناطق و محل مناسبی برای فسیل شدن می باشند. بنابراین فسیل این مناطق فراوان تر و از تنوع بیش تری برخوردار ند. و مناطق عمیق کمتر فسیل جانداری پیدا می شود. 

4- بله جانداران دریایی از لحاظ میزان مقاومت در برابر شوری آب دریا متفاوت بوده و محیط های خاص  را برای زندگی از لحاظ درجه شوری انتخاب می کنند.

فکر کنید صفحه 31:

لایه رسوبی که فسیل جانداری با ساختمان بدنی ساده تر قدیمی تر است از لایه رسوبی که فسیل جانداری با ساختمان بدنی پیچیده تری داردو لایه ی جدید تنوع فسیل جانداری بیش تر می شود.

جمع آوری اطلاعات صفحه 32:

علت فراوانی جانوران در دریا نسبت به خشکی :

1- وسعت زیاد دریا ها و اقیانوس ها نسبت به خشکی ها

2- مواد غذایی در زیستگاه های آبی به مراتب بیش تر از خشکی ها است.

3- عواملی که باعث انقراض موجودات در خشکی شده اند. مانند یخ بندان ، طوفان و زلزله و... در دریا کمتر است.

4- ترتیب پیدایش فسیل ها به صورت واضح نمایان گر حرکت زندگی  از محیط آبی به سمت خشکی است .

5- شرایط زندگی در دریا ها مساعد تر است نسبت به خشکی از جمله وجود آو غذا به فراوانی و تغییرات دمایی کم است.

پاسخ پرسش های زیر تصاویر صفحه 34:

- خیر ، چون اگر همه آن ها بتوانند به سن مادرشان برسند و هریک 30 تا 40 نوزاد به وجود اورند ، به زودی جمعیت فراوانی از این حشره ایجاد می شود که با کمبود شدید مواد غذا آب و ... مواجه خواهد شد.

- نسبتا زیاد است ، چون کمتر مورد توجه شکارچیان قرار می گیرد.

- خرکوش سمت راست در محیط برفی شانس ییش تری دارد زیرا رنگ سفید باعث دور مانده از چشم شکارچیان و گوش های کوچک به او کمک می کند که در محیط سرد گرمایی کمتری از دست بدهد.

خرگوش سمت چپ در محیط بیابانی و دشت شانس بیش تری برای زنده ماندن دارد زیرا با محیط خود هم رنگ است و گوش های بزرگ به خنک شدن بدنش در این محیط ها کمک می کند.

مقایسه کنید صفحه 35:

نظریه لامارک:

1- گردن اجداد زرافه ها کوتاهخ بوده و آن ها برای رسیدن به برگ های    بالایی درختان مرتبا گردن خود را  به سمت بالا می کشیدند .

2- زرافه های بعدی باز هم به گردن کشیدن می پرداختند.

3- سرانجام زرافه های کنونی با گردن های دراز به وجود آمدند.

نظریه داروین:

1- اجداد زرافه ها احتمالا گردن هایی به طول نا مساوی داشته اند.

2- رقابت و انتخاب طبیعی سبب پیروزی نسل زرافه های گردن دراز بر زرافه های گردن کوتاه شد.

3- تا آنجا که فقط زرافه های گردن دراز باقی ماندن. 

فکر کنید صفحه 35:

1- گاو : دستگاه گوارش متناسب با رژیم علفخواری (دندان های آسیا متعدد و پهن  ، معده بزرگ و چند قسمتی و روده دراز )

مار : پولک خشک و پوست کلفت از هدر رفتن آب بدن در شرایط بیابانی جلوگیری می کند.

کاکتوس :دارای ساقه گوشتی و برگ هایی که به صورت تیغ است و می تواند در ساقه خود آب زیادی ذخیره کند و در محیط حشک زنده بماند.

اردک : دارای پرده هایی در بین انگشتان پا است و می تواند به آسانی در آب شنا گند.

بوته کدو : دارای برگ های پهن و نازک که فرایند عمل غذا سازی (فتو سنتز ) را به سرعت انجام دهد و میوه ای بزرگ نولید کند.

2- بله ، زیرا وقتی فردی با خصوصیات جدید به درون جمعیتی وارد می شود ، می تواند خصوصیت خود را از طریق زادولد با افراد آن جمعیت گسترش دهد.

تفسیر کیند صفحه 36:

صفات جدیدی که در یک جهش بوجود می آید اگر مضر باشد سبب نابودی جاندار می شود و اگر در یک جهش صفت مفیدی ظاهر شود که سازگاری بیش تری  با محیط پیدا کند ، باعث بقا و تکثیر نسل می شود و رفته رفته تعداد آنها در محیط افزایش می یابد.

فصل 4

فکر کنید صفحه 41:

خیر زیرا به همان مقدار در حاشیه ورقه های نزدیک شونده یک ورقه به زیر ورقه ی دیگر کشیده می شود.

فکر کنید صفحه 43:

1- زلزله های کوچک از تجمع انرژی در سنگ های منطقه جلوگیری می کند . هرچه تجمع انرژی در سنگ های یک منطقه بیش تر با شد در موقع آزاد شدن انرژی ، خرابی بیش تری را در پی خواهد داشت.

2- زلزله

تفسیر کنید صفحه 43:

پدیده ای که در حاشیه ی همه ورقه ها به وجود می آید زلزله است پس محل زلزله ها هم محل حاشیه ورقه ها است.

تفسیر کنید صفحه 44:

قسمت بزرگی از انرژی زمین در محل های خاصی آزاد می شود که در واقع حاشیه های ورقه های سازنده سنگ کره هستتند . مرز میان این ورقه ها محل فعالیت های مختلفی چون زلزله ، آتشفشان ، چین خوردگی ها و به وجود آمدن  رشته کوه های میان اقیانوسی است.

فصل 5

تفسیر کنید صفحه 50:

ترکیب احتمالی ستاره ها:

عنصر / ستاره

1

2

3

هیدروژن

*

*

*

هلیوم

-

*

*

سدیم

-

-

*

کلسیم

*

-

*

جیوه

-

-

*

- در ترکیب خورشید هیدروژن ،  هلیم ، سدیم وجود دارد.

- در ستاره های 1و3 کلسیم و در ستاره های 3 و خورشید سدیم وجود دارد.

- ستاره 2


.: Weblog Themes By Pichak :.


جاوا اسكریپت

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
  • دانلود نرم افزار
  • قالب وبلاگ